श्रीसूक्तम्‌ (ShreeSooktam)

९ एप्रिल २०१५ पासून म्हणजे गेल्या गुरुवारपासून परमपूज्य बापूंनी ‘श्रीसूक्तम्‌’ (ShreeSooktam) मोठ्या आईच्या म्हणजेच आदिमातेच्या स्तोत्रावर, स्तवनावरील प्रवचनास सूरूवात केली आहे.  सर्वश्रेष्ठ ब्रम्हऋषी अगस्ती मुनींची पत्नी सर्वश्रेष्ठ ब्रम्हवादिनी लोपामुद्रा हिने ‘श्रीसुक्तम्‌’ची रचना केली.

Aniruddha Bapu, अनिरुद्ध बापू, Bapu, बापू, Anirudhasinh, अनिरुद्धसिंह, अनिरुद्ध जोशी, Aniruddha Joshi, Dr. aniruddha Joshi , डॉ. आनिरुद्ध जोशी, सद्‍गुरु अनिरुद्ध, सद्‍गुरु अनिरुद्ध बापू, God, Lord, Bandra, Mumbai, Maharashtra, India, सद्‌गुरू अनिरुध्द बापू, श्रीसूक्तम्‌, ShreeSooktam, lopamudra, लोपामुद्रा
श्रीसूक्तम्‌ (ShreeSooktam)

 लोपमुद्रेचे महत्व विशद करताना बापू म्हणाले, “सर्व मुद्रा जिच्यात लोप पावतात ती लोपामुद्रा. अशा या स्वयंमुद्रा झालेल्या लोपामुद्राकडून आपोआप निघालेले असे हे श्रीसुक्तम्‌. हे सुक्तम्‌ आपल्याला लक्ष्मी ते महालक्ष्मीची खरी ओळख करून देणार आहे. या श्रीसुक्तम्‌चा ९ पातळ्यांवरी ९ वेगवेगळे अर्थ आहेत. यातील प्रत्येक शब्द माणसाला खूप काही देऊन जाणार आहे.”

दर गुरुवारी पासून जसे जमेल तसे बापूंनी श्रद्धावानांना नित्यपठणाच्या वेळीस म्हणावयास सांगितले आहे. सर्व श्रद्धावान मित्रांसाठी ‘श्रीसूक्तम्‌’ येथे देत आहे.

अथ श्रीसूक्तम् |

हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण-रजत-स्रजाम् | चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ १॥

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीम् | यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषान् अहम् ॥२॥

अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्ति-नाद-प्रबोधिनीम् | श्रियं देवीं उपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥३॥

कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् | पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां इहोपह्वये श्रियम् ॥४॥

चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदाराम् | तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥५॥

आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः | तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायाऽन्तरा या च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह | प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ऋद्धिं ददातु मे ॥७॥

क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्| अभूतिं असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् ॥८॥

गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्| ईश्वरीं सर्वभूतानां तां इहोपह्वये श्रियम् ॥९॥

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि| पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥१०॥

कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम| श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥११॥

आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे| नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥

आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंग्लां पद्ममालिनीम् | चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१३॥

आर्द्रां यःकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् | सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥१४॥

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं अनपगामिनीम् | यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषान् अहम् ॥१५॥

ll हरि ॐ ll    ll  श्रीराम ll   ll अंबज्ञ ll