श्रीसरस्वती व श्रीमहासरस्वती प्रतिमा (Images of Saraswati and Mahasaraswati)

सद्‌गुरु बापूंनी त्यांच्या २२ ऑगस्ट २०१३च्या प्रवचनात सांगितल्याप्रमाणे, श्रीसरस्वती व श्रीमहासरस्वती ह्या दोन्ही प्रतिमा (concept) येथे देत आहे. 

बापू, श्रीसरस्वती, श्रीमहासरस्वती, Saraswati, Mahasaraswati, प्रतिमा
श्रीसरस्वती

 

बापू, श्रीसरस्वती, श्रीमहासरस्वती, Saraswati, Mahasaraswati, प्रतिमा
श्रीमहासरस्वती