How Seva and Bhakti ensure our life progress – Sadguru Aniruddha Bapu explains through a story

In this discourse, Sadguru Shree Aniruddha narrates a story to explain how Seva and Bhakti ensure that a person’s life path continues in the right direction and how they bring progress.

सद्गुरू श्री अनिरुद्ध ०४ मार्च २०१० च्या ह्या प्रवचनामध्ये, एका कथेच्या माध्यमाने सांगतात की मानवाने केलेल्या सेवा व भक्तीमुळे त्याच्या जीवनाचा प्रवास कसा उचित दिशेने व प्रगतीपथावर होत राहतो. Discourse date: 4th March 2010