स्वत:तल्या बालकाला तुरुंगात डांबू नका - भाग - २ (Do not dump the child in ourselves)