Destroy fear and stop sin by chanting Glaum beej with Sadguru's Nama

Destroy fear and stop sins from being committed by us, we may chant the Glaum beej (a Sanskrit root) along with our respective Sadguru's Nama, explains Sadguru Shree Aniruddha. Here, Bapu has further also explained the importance of Glaum beej in detail and also tells that this hat this Glaum beej along with Sadguru's Nama is beyond all.

भीती नष्ट करण्यासाठी आणि आपल्या हातून होणारी पापे थांबवण्यासाठी, आपण ग्लौं बीज आपल्या सद्गुरूंच्या नामासह जप करू शकतो, असे सद्गुरू अनिरुद्ध बापू स्पष्ट करतात. पुढे, बापूंनी ग्लौं  बीजचे महत्त्वही विस्ताराने सांगितले आहे.