The benefits of chanting Sadguru's naam with the Glaum(ग्लौं) beej

In this discourse video from March 4th, 2010, Sadguru Shree Aniruddha explains the power of the 'Glaum' beej. At the same time, Bapu explains how the positive effect of Glaum beej works on the Trividh Deh (three forms of the 'Deh') when recited(chanted) with naam of Sadguru.

सद्गुरू श्री अनिरुद्ध आपल्याला ४ मार्च २०१० च्या प्रवचन व्हिडिओत ’ग्लौ’ बीजाचे महत्त्व सांगताना त्याचे सामर्थ्य काय असते, हेही स्पष्ट करतात. त्याचबरोबर 'ग्लौ' बीज भगवंताच्या(सद्गुरू) कोणत्याही नामाबरोबर उच्चारल्यावर त्याचा परिणाम मानवाच्या शरीरातील त्रिविध देहांवर(भौतिक, प्राणमय, मनोमय) कसे कार्य करते, हे ही सांगतात.