How to make progress and resolve problems? - Sadguru Aniruddha Bapu explains

In his discourse dated December 4, 2003, Sadguru Aniruddha Bapu tells us what you need to do to make progress and how Bhagwanta is different for each and every person.

सद्गुरू अनिरुद्ध बापू आपल्या ४ डिसेंबर २००३च्या प्रवचनात आपल्याला प्रगती करण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे व प्रत्येकासाठी भगवंत कसा वेगळा असतो हे सांगतात.