'श्रीमद्‍पुरुषार्थ ग्रंथराज (पहिला खंड): सत्यप्रवेश' (मराठी) - किंडल आवृत्ती