Sadguru Aniruddha Bapu
प्रपत्ती - आप्पत्ती निवारण करणारी शरणागती... (Prapatti)

प्रपत्ती - आप्पत्ती निवारण करणारी शरणागती... (Prapatti)

प्रपत्तीचा सरळ सरळ अर्थ आहे आपत्ती निवारण करणारी शरणागती. पुरूषांसाठी श्रीरणचण्डिकाप्रपत्ती तर स्त्रियांसाठी श्रीमंगलचण्डिका प्रपत्ती.

Latest Post