Sadguru Aniruddha Bapu

बापू गजर - रामनामाची गोडी

Ramnaamachi Godi


रामनामाची गोडी

रामनामाची गोडी मला लाविली हो। किती दयाळू गुरु माझी माऊली।
माझी माऊली, माझी माऊली। किती दयाळू गुरु माझी माऊली॥