Sadguru Aniruddha Bapu

बापू गजर - दत्तगुरूंच्या लेकरा

Dattagurunchya Lekara


दत्तगुरुंच्या लेकरा

दत्तगुरुंच्या लेकरा अनिरुद्धा दयाघना।
भवसागर हा पार कराया आम्हांवरी कृपा करा॥
बापू आम्हांवरी कृपा करा । बापू आम्हांवरी कृपा करा॥