Sadguru Aniruddha Bapu

Shree Gurukshetram Mantra - श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍ मंत्र

श्री गुरुक्षेत्रम्‌ मंत्र  (संस्कृत)


हरि ॐ
॥ श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍ मंत्र॥
॥ ॐ श्रीदत्तगुरवे नमः॥

श्रीगुरुक्षेत्र-बीजमन्त्र
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वबाधाप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वपापप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वकोपप्रशमनं-श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-त्रिविक्रमनिलयं-श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे-सर्वसमर्थं सर्वार्थसमर्थं-श्रीगुरुक्षेत्रम्‌‍॥

श्रीगुरुक्षेत्र-अंकुरमन्त्र
ॐ रामात्मा-श्रीदत्तात्रेयाय नम:।
ॐ रामप्राण-श्रीहनुमन्ताय नम:।
ॐ रामवरदायिनी-श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नम:।
ॐ रामनामतनु-श्रीअनिरुद्धाय नम:॥

श्रीगुरुक्षेत्र-उन्मीलन मन्त्र (कलिकापुष्पफलमन्त्र)
ॐ मानवजीवात्मा-उद्धारक-श्रीरामचन्द्राय नम:।
ॐ मानवप्राणरक्षक-श्रीहनुमन्ताय नम:।
ॐ मानववरदायिनी-श्रीआह्लादिन्यै नम:।
ॐ मानवमन:सामर्थ्यदाता-श्रीअनिरुद्धाय नम:॥